ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งอำเภอเมืองหนองคาย ที่ 132/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยปิดการเรียนการสอน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด