ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คำสั่งอำเภอเมืองหนองคาย ที่ 132/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (03/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 (30/04/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยปิดการเรียนการสอน (19/04/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (31/03/2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง (18/03/2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสม้ครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยฯ (19/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสม้ครรับเลือกตั้งฯ (19/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสม้ครรับเลือกตั้งฯ (19/02/2564)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (15/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (04/02/2564)