ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีสำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกี่ยรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01/06/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือน มิถุายน 2564 (31/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (31/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (31/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (28/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ (18/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางฯ จำนวน ๒๘ รายการ (14/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสายไฟกล้องวงจรปิด (CCTV) (13/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (12/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย (06/05/2564)