ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีสำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกี่ยรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือน มิถุายน 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางฯ จำนวน ๒๘ รายการ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสายไฟกล้องวงจรปิด (CCTV) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายเตือนบริเวณทางโค้งบ้านหนาด-หนองแดง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5458 หนองคาย วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง สายหนองแดง-นาคลอง (ตรงข้ามเพื่อนไก่) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ซอย 1 ทิศตะวันออก (ตาสา-ตาลอง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเนินพระเนาว์ สายถัดจากบ้านนายแสง จันทำมาฯ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4454 หนองคาย วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกฯ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศบาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานคนงานประจำท้ายรถขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบล วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลออกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3945 หนองคายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงานห้องกลาง,ตู้บานเลื่อนกระจกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องเสียง สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่านั่งร้าน สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงและซ่อมแซมประตู,หน้าต่างห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำกุญแจห้องปลัดเทศบาล จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564 " โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดสำคัญในเขต ทต.โพธิ์ชัยฯ ตามแบบ ทต.โพธิืชัย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิืชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนกุมภาพัน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5458 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3945 หนองคาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 บ้านหนาด ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 059/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านร่องเม็ก สายบ้านนายทองม้วน ระถิกาฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 045/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจรจรถนนลุกรัง หมู่ที่ 8 บ้านนาจันทร์ สายบ้านนางตุ้มทอง วิมุติฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 070/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเนินพระเนาว์ ซอย 8ฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 066/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ซอยข้างบ้านปรารถนา วันโทฯ ตามแบบ ทต.โพธิืชัย เลขที่ 062/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านม่วงคำ ซอยมะลิ (แยกขวามือซอยแรกฯ) ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 072/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นเครื่องหมายสัญลักษณ์ตราเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3904 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พงศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชในพืชไร่พืชสวนแก่ชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการดินปุ๋ยและการกำจัดศัตรูในพืชสวนแก่ชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการดินปุ๋ยและการกำจัดศัตรูในพืชโร่พืชสวนแก่ชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้านและวัสดุสำหรับเตรียมสนามแข่งขันในการจัดงาน จำนวน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์สร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดรื้อต้นไม้ (ถนนทางเข้าเทศบาล) พร้อมปลูกใหม่บริเวณถนนรอบหนองบัว ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 014/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางระบบและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 009/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน 81-2744 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9996 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5458 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนาด-นาจันทร์ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.18-10 สายซอยมะลิ-คำโป้งเป้ง หมู่ที่ 12 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโดน หมู่ที่ ๑ บ้านหนาด วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด