ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีสำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกี่ยรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด