กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด