กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฏหมายที่เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด