มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด