พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลพิจารณาขอมีและใช้อาวุธปืน ประจำปี2559 
2 จ้างเดินสาย POWER พร้อมติดตั้ง BACKER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 รายงานจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ มิถุนายน2560 
4 รายงานจ้างถ่ายเอกสาร สิงหาคม 2560 
5 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างฝายวังเก๊างุ้น 
6ค่าใช้จ่ายในการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 
8 คำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีตกลงราคา 149/2560 
9 เบิกงบการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2559 
10 ผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื่อวัสดุใช้ทำดอกไม้จันทร์ 
11 ผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
12 ผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 
13 ผลการพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ มิถุนายน 60 
14 รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อวัสุดทำดอกไม้จันทร์ 
15 การจัดซื้อเครื่องสังฆทาน พฤษภาคม 2560 
16 ขออนุมัติสั่งซื้อ 9 มกราคม 60 
17ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ กุมภาพันธ์ 60 
18ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
19 จัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ธันวาคม 2559 
20จัดซื้อวัสดุเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก 
21 จัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
22เบิกเงินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด เมษายน 60 
23 เบิกจ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปี 2560 
24อนุมัติเดินทางไปราชการ มีนาคม 2560 
25จัดจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช 
26 จัดซื้อผ้าไตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร (100วัน) 
27จัดซื้อผ้าสีขาว - ดำ ใช้เปลี่ยนผ้าชุดเดิม เพื่อน้อมกล้าวถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหภูมิพลอดุลเดช 
28 อนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
29 อนุมัติเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน กุมภาพันธ์ 2560 
30 อนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปี 2560 
31 อนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้เกษตรผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรปีการผลิต 2559-60 
32 อนุมิติสั่งซื้อผ้าสีขาว สีดำ ธันวาคม 2559 
33 จัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน มกราคม 60 
34 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันหล่อลื่นและเชื่อเพลิง ตามโครงการสร้าความปรองดองสมานฉันท์ฯ 
35 อนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารจากงบประมาณโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2560 
36 อนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
37 อนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
38 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกผู้ปลูกข้าว 2559/60 
39อนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เดือน มกราคม 2560 
40 อนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิดให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 59-60 
41 อนุมัติเบิกจ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปี 2560 
42 อนุมัติสั่งจ้างรถยนต์รับ-ส่ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่บ้าน 
43 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุเพื่อจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ 
44 อนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปราชการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กุมภาพันธ์ 2560 
45 อนุมัติดำเนินการจ้งประกอบอาหารว่างและเครื่องดิืมในการจัดประชุมทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ 
46 อนุมัติสั่งซื้อวัสดุเพื่อจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ สิงหาคม 2560 
47 ขอนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิงหาคม 2560 
48 ขอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร กรกฎาคม 60 
49ขออนุมัติจัดซื้อก้อนเห็ดขอน 
50 จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ มีนาคม 2560 
51 อนุมัติขอจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิงหาคม 2560 
52 อนุมัติงานโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ก๋องจาง 
53 อนุมัติจัดจ้างติดพาร์ทิชั่น ในอาคารที่ว่าการอำเภอแม่พริก งบบูรณาการ 2560 
54 อนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร ตามภาระกิจแก้ไขปัญหายาเสพติก มกราคม 2560 
55 อนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนราวห้องน้ำคนพิการ มีนาคม 2560 
56 อนุมัติจัดจ้างรถตู้ ศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สิงหาคม 2560 
57 อนุมัติจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุม กุมภาพันธ์ 2560 
58 อนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรกฎาคม 2560 
59 อนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ พฤษภาคม 2560 
60 อนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จักสาน กรกฎาคม 60 
61 อนุมัติจ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องที่ ปี 60 
62 การกาศการขอรับโอนมรดกไม่มีพินัยกรรมและคำสั่งศาล กรณีนายศิริวัฒน์ เกษรดอกไม้ (รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน บฉ-2361 ลำปาง) 
63 ประกาศการรับรองมาตรฐานงานชนุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 
64 ประกาศขอรับมรดกไม่มีพินัยกรรมและคำสั่งศาล รายนายพุฒแก้ว สุริยะมณี (อาวุธปืนพกสั่นลูกโม่) 
65 ประกาศผลการสอบราคาจ้งขุดขยายสระเก็บน้ำทุ่งกาหลง หมู่ที่ 2,6 ตำบลแม่ปุ 
66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขยายสระเก็บน้ำทุ่งกาหลง ม.6 ต.แม่ปุ 
67 ประกาศอำเภอแม่พริกการขอรับโอนมรดกไม่มีพินัยกรรมและคำสั่งศาล กรณีนายธนพล อินต๊ะจันทร์ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท-6553) 
68 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของอำเภอแม่พริก 
69 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอและท้องที่ โดยิธีเฉพาะเจาะจง 
70 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจรณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
71 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และช่างผุ้ควบคุมงาน (สถานีส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.5 ต.พระบาทวังตวง 
72 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน (ถนนสายบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ 
73 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เชียงรายบน 
74 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีนาคม 2561 
75 2/2559 นายศิลายุทธ เชียงตัน 
76 กรกฎาคม 2559 
77 กรกฎาคม 2561 
78 กันยายน 2559 
79 กันยายน 2560 
80 กุมภาพันธ์ 2561 
81 ตุลาคม 2559 
82 ตุลาคม 2560 
83 ธันวาคม 2560 
84 พฤศจิกายน 2559 
85 พฤศจิกายน 2560 
86 พฤศภาคม 2561 
87 มกราคม 2560 
88 มกราคม 2561 
89 มิถุนายน 2559 
90 มิถุนายน 2561 
91 มีนาคม 2559 
92 มีนาคม 2561 
93 เมษายน 2559  
94 เมษายน 2561 
95 การประเมินผลการปฏิบัตหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปุ 
96 การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พริก 
97 ประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง 
98 ประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ปุ หมูที่ 2 ตำบลแม่ปุ 
99 กำหนดสมัยประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
100 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ว่าการอำเภอแม่พริก 
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนแม่พริก ที่ 11 ด้วยวิธีการประกอวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
102 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง (นายแดง คำภิระปาวงศ์) ม.11 ต.แม่พริก 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนพัฒนาอำเภอ 
2แผนยุทธศาสตร์อำเภอ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (2561 - 2564) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คณะกรรมการตรวจรับ ผ้าไตร พิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร (100วัน) 
2 คำสั่งแจกจ่ายสิงของช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้วยโอกาศ มกราคม 60 
3 คำสั่งซันสูตรพลิกศพ เดือนกุมภาพันธ์ 60 
4 คำสั่งตรวจการจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5 คำสั่งตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน มกราคม 60 
6 คำสั่งตรวจรับพัสดุโครงการส่สงเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 มกราคม 60 
7 คำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ใหญ่บ้านห้วยขี้นก ม.7 ต.แม่พริก 
8 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกาองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 
9 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนายถนอม ทิชัย มกราคม 60 
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก 
11 คำสั่งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และเสมียนคดีเวณประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 60 
12 คำสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการเดือนกุมภาพันธ์ 60 
13 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่พริก มกราคม 60 
14 คำสั่งศูนย์ปัองกันและปราบปรามยาเสพติด แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด มกราคม 60 
15 คำสั่งอยู่เวรยารักษาการณ์ประจำสำนักงานเกตรอำเภอ เดือน ภุมภาพันธ์60 
16 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยน้ำดิบ บ้านแม่ตั๋ง ปี 60 
17 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกและปรับปรุงหนองสะราบ บ้านสันป่าสัก ปี 60 
18 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมารถตู้สำหรับศึกษาดูงานโครงการจัตตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
19 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกาชาด 60 
20 นำตัวผู้เสพยาเสพติดส่งไปยังศูนย์คัดกรอง2560 
21 คำสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง นายชาญนริทร์ สิบอินทร์วงศ์ 
22 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการขุดลอกห้วยน้ำดิบ กุมภาพันธ์ 60 
23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปรับปรุงหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองสะราบ 
24 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง กลุั่นกรองคุณสมบัติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 
25 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง (นายสุนทอน สิงห์แก้ว) 
26 คำสั่งเวรยามประจำเดือน มีนาคม 2560 
27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการงบประมาณรายจ่าย ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอแม่พริก 
28 แต่งตั้งคณะกรรมการครวจรับพัสดุ โต๊ะและเก้าอี้ประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2560 
29 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลอำเภอแม่พริก ประจำปี 2560 
30 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างติดตั้งพาร์ทิชั่น กุมภาพันธ์ 2560 
31 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงคัดินบทดับแน่นป้องกันน้ำท่วมสายริมแม่วัง 
32 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับอำเภอ 
33 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับน้ำมันเชื่อเพลิง มกราคม 2560 
34 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพันสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ มกราคา 60 
35 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
36 การมอบหมายหน้าที่ความารับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และแต่งตั้งพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล 
37 คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ น้ำมันเชื่อเพลิง เดือน กุมภันพันธ์ 60 
38 คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายภารกิจการจัดงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎราชเจ้า" 
39 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ 
40 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
41 แต่งตั้งกรรมการรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
42 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหลงน้ำลัด หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง ในอำนาจของ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประการ 
43 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งน้ำดิบ ในอำนาจของ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประการ 
44 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2560 
45 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เมษายน 60 
46 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงศูนย์ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 
47 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงนของ ศูนย์ปฏบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2560 
48 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 60 
49 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของส่วนาชการในอำเภอแม่พริก เมษายน 60 
50 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 1/2560 
51 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการสำรวจขัอมูลน้ำ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีนาคม 2560 
52 แต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 
53 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางนิพาพร บุญมั่งมี 
54 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทวังตวง นายจันทิพย์ เปี้ยกาศ 
55 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน เมษายน 60 
56 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซ่อมรถยนต์อีซุซุ 
58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก 
59 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
60 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก นางวนิชดา ไชยศิริ 
61 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าและเจาหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
62 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
63 คำสั่งส่งทหารก่องเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 
64 คำสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง นางบุญศรี คำษา หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทวังตวง 
65 คำสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง นายบุญเท่ง วงศ์ยา หมู่ที่ 7 พระบาทวังตวง 
66 คำสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง นางรันจวน กันจันทร์วงศ์ 
67 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
68 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอำเภอแม่พริก 
69 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอำเภอแม่พริก 
70 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ หมู่ที่ 6 
71 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่พริก 
72 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่งขอบเขตของงานจ้าง 
73 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง 
74 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้งโครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งน้ำดิบ หมู่ที่ 2,6 ตำบลแม่ปุ 
75 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและให้บริการประชาชนในพืส้นที่ประจำปีงบประมาณ 2561 
76 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
77 แต่งตังคณะกรรมการตรวจการจ้างรถยต์(รถตู้)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสร้าจิตสำนึกอนุรักษ์ 
78 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการทำงานของผู้รับจ้าง 
79 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับก้อนเห็ดขอน กรกฎาคม 60 
80 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานเจ้งทำวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 
81 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช 
82 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์จักสาน 
83 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กรกฎาคม 2560 
84 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
85 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตร เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำแปลงศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
86 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
87 แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของส่วนราชการในอำเภอแม่พริก กรกฎาคม 2560 
88 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
89 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.) 
90 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน 
91 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ สำนักงนพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 2/60 
92 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน สิงหาคม 60 
93 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ 
94 แต่งตั้งคณะกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งน้ำดิบ หมู่ที่ 2,6 ตำบลแม่ปุ 
95 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา คลองวังผู 
96 แต่งตั้งคณะทำงานมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และนักเรียนที่จากจน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
97 แต่งตั้งคณะทำงานรับแจ้งการถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านปางยาว 
98 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอำเภอแม่พริก มิถุนายน 60 
99 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการจ้งโครงการขุดลอกหลงน้ำลัด หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง 
100 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
101 แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ 
102 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางสมจิตร อินตะนา หมู่ 3 ต.พระบาทวังตวง 
103 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางอริศรา แก้วแดง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก 
104 คำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบ 60 ปี นางเจียมจิต แกมนิล 
105 แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
106 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ 
107 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝ่ายวังเก๊างุ้น,โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 2 ผาปัง,โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 3 แม่พริก 
108 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสถานีส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท 
109 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเด่นน้ำหนัก ม.10 แม่พริก, โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งใหม่-น้ำดิบน้ำคราม ม.10 ต.แม่พริก,โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายห้วยทราย หมู่ที่ 3 แม่พริก 
110 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองป้อมพร้อมวางท่อระบายน้ำ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหลงน้ำลัด โครงการซ่อมแซมถนนดินสายเลียบลำเหมืองสูบไฟฟ้า โครงการซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำวัง หมู่ที่ 7 ดอยคำ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
111 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
112 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อส้างฝายชะลอน้ำ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก 
113 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของอำเภอแม่พริก 
114 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
115 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ 
116 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุอำเภอแม่พริก 
117 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
118 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
119 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างบุคคลกรปฏิบัติการภารกิจการจัดทำข้อมูลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 
120 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างลูกจ้างบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 
121 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตหมู่บ้าน ท้องที่บ้านวังผู หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปุ 
122 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแม่พริก (กบอ.แม่พริก) 
123 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และช่างผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายวังเก๊างุ้น หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
124 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอแม่พริก (เพิ่มเติม) 
125 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอแม่พริก เพิ่มเติม 
126 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการบริการรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
127 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางสมพร ปุกแก้ว นางสุพัตรา ต้นสา 
128 มอบหมายหน้าที่ควมรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
129 มอบหมายให้ผู้ปกครองท้องที่เป็นผู้ระวังชี้แนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นพยานในการรังวัดพิเสูจน์สอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน 
130 เลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สาราวัตรกำนัน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 
131 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง 
132 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง นายบุญยง คำภิระปาวงศ์ 
133 ที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลแม่พริก 
134 ทะเบียนที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลแม่พริก 
135 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองตะใจ 
136 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองตุ้ม 
137 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองตุ้มน้อย (แม่เชียงรายลุ่ม) 
138 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองน้อย (บ้านแม่เชียงรายลุ่ม) 
139 ทีสาธารณะประโยชน์หนองกระทุ่มโปง 
140 ทะเบียนที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลพระบาทวังตวง 
141 ที่สาธาณะประโยชน์ (สระน้ำบ้านแม่พริกบน) หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก 
142 ที่สาธาณะประโยชน์ (หนองกระทุ่มโปง) หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
143 ที่สาธารณะประโยชน์ (สนามกีฬาบ้านร่มไม้ยาง) หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก 
144 ที่สาธารณะประโยชน์ (หนองสะราบ) บ้านแม่พริก ต.แม่พริก 
145 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่พริกบน หมู่ที 4 ต.แม่พริก 
146 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก 
147 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 
148 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 
149 ที่สาธารณะประโยชน์ สนามเด็กเล่นบ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก 
150 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกาใต้ หมู่ 5 ตำบลแม่พริก 
151 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกุ่ม หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก 
152 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พริก 
153 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองเจริญ หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 
154 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองตะใจ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
155 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองตุ้ม บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
156 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองตุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
157 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองน้อย บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
158 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองปินตา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก 
159 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองผักหนาม หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก 
160 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองหิน ต.แม่พริก 
161 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองอ้อ หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก 
162 ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก 
163 ที่สาธารณะประโยชน์หนองปล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริกำ 
164 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง 
165 ที่สาธารณะประโยชน์ ประปาบ้านท่าชุม บ้านท่าชุม ม.2 ต.พระบาทวังตวง 
166 ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าช้า บ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต.แม่พริก 
167 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าบ้านท่าชุม บ้านท่าชุม ม.2 ต.พระบาทวังตวง 
168 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลาประชาคม บ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต.พระบาทวังตวง 
169 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกระจับ บ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต.พระบาทวังตวง 
170 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกลับช้าง บ้านท่าชุม ม.2 ต.พระบาทวังตวง 
171 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกาบช้าง บ้านท่าต้นแหน ม.2 ต.พระบาทวังตวง 
172 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองจิกน้อย บ้านแม่เชียงรายบน ม.4 ต.พระบาทวังตวง 
173 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองจิกูจังรอด บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง 
174 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองป้อม บ้านพระบาท ม.5 ต.พระบาทวังตวง 
175 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองแพ่ง บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง 
176 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองสะราบ บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง 
177 ที่สาธารณะประโยชน์ หลงน้ำลัด บ้านน้ำลัด ม.6 ต.พระบาทวังตวง 
178 ทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลแม่ปุ 
179 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
180 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่ปุ ม.2 ต.แม่ปุ 
181 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
182 ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าช้าบ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ 
183 ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าช้าบ้านท่าไม้ ม.1 ต.แม่ปุ 
184 ที่สาธารณะประโยชน์ สระน้ำบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ 
185 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกว๋าว ม.3 ต.แม่ปุ 
186 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกำเกาะ บ้านท่าไม้ ม.1 ต.แม่ปุ 
187 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองแขมน้อย 
188 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองแขมหลวง บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
189 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองป๋วย ม.2 บ้านแม่ปุ ต.แม่ปุ 
190 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองป่าเปา บ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
191 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองหัน บ้านแม่ปุ ม.2 ต.แม่ปุ 
192 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองหิน บ้านแม่ปุ ม.2 ต.แม่ปุ 
193 ที่ศาธารณะประโยชน์ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
194 ที่สาธารณะประโยชน์ ที่อ่านหนังสือพิมพ์บ้านวังผู บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
195 ที่สาธารณะประโยชน์ ทุ่งกาหลง บ้านแม่ปุแพะ ม. 6 ต.แม่ปุ 
196 ที่สาธารณะประโยชน์ บ่อน้ำบ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
197 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ 
198 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าปู่ดำ บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
199 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าพ่อลิ้นก่าน บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
200 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าพ่อหลวง บ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ 
201 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าแม่บัวคำ บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
202 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าศรีวงศ์ลักกา บ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ 
203 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลาชุมชนบ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
204 ที่สาธารณะประโยชน์ ศาลาชุมชนบ้านแม่ปุ บ้านแม่ปุแพะ ม.2 ต.แม่ปุ 
205 ที่สาธารณะประโยชน์ สระน้ำบ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
206 ที่สาธารณะประโยชน์ สันหนองป๋วย บ้านแม่ปุ ม.2 ต.แม่ปุ 
207 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองจระเข้น้อย บ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ 
208 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองจิก บ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ 
209 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองไผ่ล้อม บ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ 
210 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองแพ่ง บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
211 ทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลผาปัง 
212 ที่สาธาณะประโยชน์ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
213 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ 
214 ที่สาธารณะประโยชน์ ถังเก็บน้ำดิบบ้านนาริน บ้านนาริน ม.1 ต.ผาปัง 
215 ที่สาธารณะประโยชน์ บ่อน้ำฝนบ้านนาริน บ้านนาริน ม.1 ต.ผาปัง 
216 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านนาริน ม.1 ต.ผาปัง 
217 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่ปุ ม.2 ต.แม่ปุ 
218 ที่สาธารณะประโยชน์ ประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งขาม ม.4 ต.แม่ปุ 
219 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองกองแล บ้านท่าไม้ ม.1 ต.แม่ปุ 
220 ที่สาธารณะประโยชน์ หนองจรเข้ บ้านท่าไม้ ม.1 ต.แม่ปุ 
221 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านผาปัง ม.3 ต.ผาปัง 
222 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านผาปังหลวง ม.3 ต.ผาปัง 
223 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยไร่ ม.4 ต.ผาปัง 
224 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้าานผาปังหลวง ม.2 ต.ผาปัง 
225 ที่สาธารณะประโยชน์ สระน้ำบ้านห้วยไร่ ม.4 ต.ผาปัง 
226 มอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่ กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินและจำเป็น 
227 ขอรับโอนมรดกไม่มีพินัยกรรมและคำสั่งศาล นางพา ปันบ่อละ 
228 ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 
229 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปรจำปี 2560 
230 รายชื่ข้าราชการผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 
231 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแมพ่ริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 
232 ให้แจ้งการถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านปางยาว 
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟังคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
234 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้ที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก 
235 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้ที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก 
236 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้ที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริก 
237 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก 
238 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พริก 
239 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง 
240 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.พระบาทวังตวง 
241 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง 
242 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทวังตวง 
243 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทวังตวง 
244 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
245 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.พระบาทวังตวง 
246 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ต.แม่ปุ 
247 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 
248 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 5 ต.แม่ปุ 
249 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 
250 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง 
251 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง 
252 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง 
253 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แม่ปุ 
254 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง 
255 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ปุ 
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายวังเก๊างุ้น หมู่ที่ ๑๑ 
257 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก 
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่พริก, หมู่ที่๑ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ไตรมาส ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
260 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
261 การแต่งตั้่งผู้ใหญ่บ้าน นายอนันตพงษ์ จันทราช ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.3 ต.แม่พริก 
262 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
263 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกและปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองสะราบ บ้านสันป่าสัก ม.5 ต.แม่พริก 
264 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยน้ำดิบ บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง 
265 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยน้ำดิบ บ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง 
266 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับอำเภอ 
267 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง "คนรักแม่พริก" ร้องเรียนนายกถนอม ทิชัย 
268 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านห้วยขี้นก) 
269 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (สป.ปส.อ.แม่พริก) 
270 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนำตัวผู้เสพไปส่งยังศูนย์คัดกรองของศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่พริก 
271 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองพ้นจากตำแหน่ง (นายชาญนริทร์ สืบอินทร์วงศ์ นางนิพาพร บุญมั่งมี) ม.8 ต.พระบาทวังตวง 
272 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองพ้นจากตำแหน่ง (นายสุนทอน สิงห์แก้ว) ม.10 ต.แม่พริก 
273 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและแต่งตั้งพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล 
274แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอแม่พริก (กันห้องทำงานด้วยพาร์ทิชั่น 
275 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 
276 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (โต๊ะและเก้าอี้ประชุมสำหรับใช้ในการจัดประชุมของที่ว่าการอำเภอแม่พริก 
277 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (บอร์ดนิทรรศการเพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 
278 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของส่วนราชการในอำเภอแม่พริก 
279 แต่งตั้งคณะกรรมการตวจการจ้าง โครงการค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความเจำเป็นพื้นบาน (จปฐ.) 
280 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชมชนอำเภอแม่พริก (คร้งที่ 1/2560) 
281 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลน้ำ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
282 แต่งตั้งปลัดอำเภอ (ผู้ประสานงาน) ประจำตำบล เมษายน 2560 
283 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง (นายจันทิพย์ เปี้ยกาศ) ม.8 ต.พระบาทวังตวง  
284 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางนิพรพร บุญมั่งมี) 
285 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจำวัน 
286 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ 
287 แต่งตั้งให้ข้าราชการอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอในวันหยุดราชการเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2560 
288 แต่งตั้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก เมษยน 2560 
289 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก เมษายน 2560 
290 มอบหมายหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและเสมียนคดีเวรประจำวัน (เมษายน 2560) 
291 ส่งทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 
292 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ 
293 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งน้ำดิบ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 
294 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปํญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่พริก 
295 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกหลงน้ำลัด 
296 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
297 แต่งตั้งคณะทำงานรับแจ้งการถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านปางยาว 
298 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแม่พริก 2561 
299 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริกและแต่งตั้งพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล 
300 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.พระบาทวังตวง 
301 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับอำเภอ 
302แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
303 แต่งตั้งคณะทำงาน ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พ.ศ.2561 
304 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการให้บริการทางทะเบียนและบันคประจำตัวประชาชน ตามโครงการ "ของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม 
305 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล พ.ศ.2561 
306 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงภัย ระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 
307 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบับัด อ.แม่พริก จ.ลำปาง พ.ศ.2561 
308 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่เวรบริการประชาชน 
309 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง (นายนิคม สอนใต้) หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก 
310 การจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอแม่พริก 2561 
311 การมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนเพื่อดำเนินการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และลงนามอนุญาตในใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
312 คำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต.พระบาทวังตวง (นางรัตนา อินทะนัก) 
313 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่พริก (ศป.ปส.อ.แม่พริก) 
314 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบแม่น้ำวัง บ้านแม่เชียงรายบน ม.4 ต.พระบาทวังตวง 
315 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครการขุดสระทุ่งปูเมือง บ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ 
316 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอแม่พริก 
317 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา 1.โครงการปรับปรุงทางน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแพะดอกเข้ม ม.11 2.โครงการปรับปรุงคันดินป้องกันตลิ่งและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะ บ้านห้วยขี้นก ม.7 ต.แม่พริก 
318 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ กำหนดราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้างเรือนเพาะชำ โครงการแปลงใหญ่ผัก (มกราคม 2561) 
319 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนของอำเภอแม่พริก (กุมภาพันธ์2561) 
320 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
321 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มกราคม 2561 
322 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 กุมภาพันธ์ 2561 
323 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอแม่พริก กุมภาพันธ์ 2561 
324 แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล 
325 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้ที่เวณบริการประชาชน อำเภอแม่พริก 
326 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายทวี เตชะพลี,นางศิริรัตน์ พละวงศ์) ม.1 ต.พระบาทวังตวง 
327 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายนิเวศ ตาแก้ว) 
328 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (นายจีระศักดิ์ มณีสุ,นางสุนีรัตน์ หนูเครือ) 
329 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก (กุมภาพันธ์ 2561) 
330 มอบหมายให้พนักงานฝายปกครองปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่ กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินและจำเป็น มีนาคม 2561 
331 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบออกจากตำแหน่ง (นายมานพ กองใจ) ม.3 ต.แม่พริก 
332 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง (นายจีรศักดิ์ มณีสุ) ม.3 ต.แม่พริก 
333 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) เครื่องข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ 2561 
334 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอแม่พริก 
335 แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
336 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควคุมภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอำเภอ 2561 
337 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นดงปู่ตา บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ 8 
338 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ บ้านวังผู 
339 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงายจ้างดำเนินกงานตามกิจกรรมสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ 
340 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน "อำเภอแม่พริกสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) 
341 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปี 2561 
342 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แม่พริกลุ่ม - แมเ่ชียงรายลุ่ม 
343 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับอำเภอ 
344 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก 
345 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นดงปู่ตา บ้านแม่เชียงรายบน ม.8 ต.พระบาทวังตวง 
346 แต่งตั้่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561 
347 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหนี้สินของข้าราชการ (นางญาณิศา ศรีแพงมนต์) 
348 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองความดีความชอบของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 
349 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุตัวบัตรและวัสดุที่ใช้ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) 
350 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบ้ัติงานนอกเวลาราชการเพื่อสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
351 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 2561 
352 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติหน้าี่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2561 (อนันต์ เสนาะสันต์) 
353 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด อำเภอแม่พริก ประจำปี 2562 
354 แต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 2561 
355 แต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 2561 
356 แต่งตั้งผู้ควบคุมและผู้ตรวจการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่พริกลุ่ม ม.1 ต.แม่พริก 
357 แต่งตั้่งผู้ช่วยงานทะเบียน 2561/2 
358 แต่งตั้งผู้ช่วยงานทะเบียนอำเภอแม่พริก 2562 
359 แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอแม่พริก 2561 
360 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10 ต.แม่พริก นายอุดม ตาคำชัย 
361 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสีทารั้วบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่พริก 
362 แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ 2561 
363 ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
364 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
365 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
366 คำสั่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังผู ม.5 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก 
367 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดขยายสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยปู่ผ้าย ม.6 ต.แม่ปุ 
368 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) 
369 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษต บ้านแม่เชียงรายบน ม.4 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 
370 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขยายสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ต.แม่ปุ 
371 คำสั่งการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก ตุลาคม 2561 
372 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อตากผลผลิตการเกษตร บ้านแม่เชียงรายบน ม.4 ต.พระบาทวังตวง 
373 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี 2561 กันยายน 2561 
374 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2561 
375 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ประจนำปี 2562 ระดับอำเภอ และตำบล 
376แต่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลสองสลึง ได้รับการตรวจงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 30 กย.59 และพบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อบ่งชี้เข้าลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
377แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก ณ บ้านห้วยขี้นก ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 
378แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจาก อปท. 2562 
379 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา และการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสา และหัวหน้าจิตอาสา คณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
380 การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ผาปัง (นายสมทัต อินทรา) 
381 คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 
382 จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอแม่พริก (มีนาคม 62) 
383 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (โครงการซ่อมแซมฝายต้นบงพร้อมขุดลอก, โครงการซ่อมแซมฝายประปา) 
384 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้งลานจอดรถภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่พริก พฤศภาคม 62 
385 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก 7 ก.พ.62 
386 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค หน้าฝายหลวง 
387 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 
388 แต่งตั้งคณะกรรมการจักการเลือกตั้งผู้แทนเกษตร และจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
389 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่พริก 
390 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก (มีนาคม 62) 
391 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
392 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 กล่าวหานายกพจญ ธิลือชัย มีพฤติการกระทำความผิด ประสานและร่วมมือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ให้นำรถและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกเข้าทำงานให้กับผู้รับจ้าง 
393 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) 
394 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ 
395 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลตำบลแม่พริก ตำบลแม่ปุ ตำบลพระบาทวังตวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก (จัดงานพิธีและรัฐพิธี 62) 
396 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลสองสลึง ตรวจพบว่ามีการบ่งชี้เข้าลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว) 
397 แต่งตั้งคณะทำงานชับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยฝ่ายกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อ.แม่พริก จ.ลำปาง 
398 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ (มีนาคม 62) 
399 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้อำเภอแม่พริก 
400 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พฤศจิกายน 62 
401 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง (นายอุกฤษฎ์ ตาบุตรวงศ์) 
402 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางพรศรี พุกเขียว) ม.3 ต.แม่ปุ 
403 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางรังสรรค์ วังใน) หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ 
404 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายเสนาะ วิริยาลัย) 
405 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดบริการร่วมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 
406 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบหกสิบปี (นายสุวรรณ ตาบุตรวงศ์) 
407 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองพ้นจากตำแหน่ง (นายทาน แก้วแดง) 
408 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง (นางศิริพร ธิวงศ์ษา) 
409 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง (นายทวี เตชะพลี) 
410 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองออกจากตำแหน่ง (นายประภาท อุตบัววงศ์) 
411 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน 
412 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) 
413 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน (e-bidding) 
414 แต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 
415 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
416 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบหกสิบปี (บริบูรณ์) นางเมตตา ชัยศิริ ม.3 ต.แม่ปุ 
417 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครอบหกสิบปี (บริบูรณ์) นายถวัลย์ จาวงศ์ ม.2 ต.แม่ปุ 
418 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 
419 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบพ้นจากตำแหน่ง นางบุญทา เพชรศรี นางพรศรี พุกเขียว 
420 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองพ้นจากตำแหน่ง นายยุทธนา ขวัญธนากุูล และนายรังสรรค์ วังใน หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ 
421 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก มีนาคม 63 
422 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริกผาดินกี่ บ้านห้วยขี้นก ม.7 
423 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยหัวช้างพร้อมสิ่งก่อสร้างบ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง 
424 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายงานงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายกว้าง ม.7 ต.แม่พริก 
425 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าสงถนน ค.ส.ล.ทุ่งเด่นใต้ บ้านสันป่าสัก ม.5 ต.แม่พริก 
426 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคัดกรอง แยกกัน กักกัน คุมไว้สังเกตุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พื้นที่อำเภอแม่พริก 
427 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.ทุ่งเด่นใต้ บ้านสันป่าสัก ต.แม่พริก อ.แม่พริก 
428 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริกผาดินกี่ บ้านห้วยขี้นก ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่พริก 
429 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยหัวช้าง บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก 
430 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกหน้าฝายวังกวาง บ้านห้วยขี้น ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 
431 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบ้ัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปุ (นางจุฑาพร คำภิระ) 
432 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง นายสุริยา ตาอ้ายเทือก และนางอำไพ ตาคำชัย บ้านแพะดอกเข็ม ม.11 ต.แม่พริก 
433 แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน (นายก่อเกียรติ ลีลาศ) บ้านต้นธง ม.3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก 
434 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบหกสิบปี (บริบูรณ์) นายสมบูณ์ คำวังเงี้ยว ม.4 ต.พระบาทวังตวง 
435 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบพ้นจากตำแหน่ง 
436 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง 25 มีนาคม 2563  
437 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ 30 มีนาคม 2563 
438 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
439 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อย 26 มีนาคม 2563 
440 แต่งตั้งเจ้่าหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ประจำด่านตรวจอำเภอแม่พริก ปี 2563 1 เมษายน 2563 
441 แต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 13 เมษายน 2563 
442 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นายชาติชาย ไชยาคำ และนายสวัสดิ์ มังคละวงศ์ 
443 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นายเกษม วงศ์หาญ 
444 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ 13 เมษายน 63 
445 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก 13 เมษายน 2563 
446 การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ประจำด่านตรวจแม่พริก วันที่ 1 เมษายน 2563 
447 แต่งตั้งผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางศิริพร ทิวงศ์ษา 
448 การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่ ม.1,2 และ 5 ต.แม่พริก อ.แม่พริก วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
449 กำหนดสถานที่ในการรายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2563 
450 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อ.แม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 22 เมษายน 2563 
451 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อ.แม่พริก วันที่ 24 เมษายน 2563 
452 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อ.แม่พริก วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
453 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.แม่พริก วันที่19 พฤษภาคม 2563 
454 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 30 เมษายน 2563 
455 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.3 ต.แม่ปุ นายประสิทธิ์ ลีลาศ 
456 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก ม.11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
457 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อ.แม่พริก วันที่ 24 เมษายน 2563 
458 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พระบาทวังตวง นายนิคม ชัยยะ 
459 การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน (นายก่อเกียรติ ลีลาศ) บ้านต้นธง หมู่ที่ 3 ต.แม่ปุ 
460 การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน (นายอนันต์ สว่างหย่อม) บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ 
461 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
462 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทุ่งเด่นใต้ บ่านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 
463 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยคำ หมู่ 7 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก 
464 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริกผาดินกี่ บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก 
465 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยหัวช้าง บ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 ต.พระบาทวังตวง 
466 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายวังกวาง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก 
467 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.ภายในที่ว่าการอำเภอแม่พริก 
468 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะหนองเข็ม ม.11 ต.แม่พริก 
469 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่พริก 
470 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
471 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน (นายวัชรินทร์ วงศ์ชัยยสิทธิ์) หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ 
472 แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะหนองเข็ม ม.11 ต.แม่พริก 
473 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง (นายแดง คำภิระปาวงศ์ หมู่ 11 ต.แม่พริก) 
474 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายยุทธนา ขวัญธนากูล และนายรังสรรค์ วังใน) บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
475 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ บ้านต้นธง หมู่ 3 ต. แม่ปุ พ้นจากตำแหน่ง 
476 ให้ผู้ใหญ่บ้าน (นายถวัลย์ จาวงศ์) หมู่ที่ 2 ต. แม่ปุ พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบหกสิบปี 
477 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการขุดลอกหน้าฝายวังกวาง บ้านห้วยขีนก หมู่ทึ่ 7 ต.แม่พริก 
478 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งเด่นใต้ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 
479 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริกผาดินกี่ บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก 
480 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยหัวช้าง บ้านแม่ตั๋งหมู่ที่ 3 ต.พระบาทวังตวง 
481 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางสิริพร ทิวงศ์ษา) หมู่ที่ 3 ต.แม่ปุ 
482 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายชาติชาย ไชยาคำและนายสวัสดิ มังคละวงศ์) หมู่ที่ 2 ต. แม่ปุ 
483 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายประสิทธิ์ ลีลาศ) หมู่ที่ 3 ต.แม่ปุ 
484 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสะงบ (นายเกษม วงศ์หาญ) หมู่ที่ 3 ต.แม่ปุ 
485 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก (ทุ่งใหม่) หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 
486 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
487 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 4 (นายนิคม ชัยยะ) ต.พระบาทวังตวง 
488 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายทองเอก เปี้ยกาศและ นางสาวพัชรี จันทิมา) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (นายอำนาจ ปัญาอุต) หมู่ที่ 4 ต. พระบาทวังตวง พ้นจากตำแหน่ง 
489 ผู้ใหญ่บ้าน (นายสมบูรณ์ คำวังเงี้ยว) หมู่ที่ 4 ต.พระบาทวังตวง พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบ 60 ปี 
490 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก๋า หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต.แม่พริก 
491 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างโครงการขุดลอกหลงน้ำลัด หมู่ที่ 6 ต.พระบาทวังตวง 
492 แต่งตั้งนายบัณฑิต สวรรค์บรรพต (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1) รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 
493 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางทองใบ กันหาคำ) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (นายประจวบ นาค) หมู่4 ต.พระบาทวังตวง 
494 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางธนพรณ์ สุริเมือง) หมู่ 10 ต.แม่พริก 
495 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางพวงพันธ์ บุญทา) หมู่ที่ 7 ต. พระบาทวังตวง 
496 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายนิกร หมุนลี) หมู่ 4 ต.พระบาทวังตวง 
497 แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน (นายนันทชีย มีสุวรรณ) บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 4 ต.พระบาทวังตวง 
498 ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง (นายประมวล มณียศ) หมู่ 5 ต.แม่พริก 
499 เลื่อนขันเงินตอบแทนให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ปีงบประมานณ 2564 
500 ให้ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นายวันจัน ชัยปาและนางสุทัศน์ สุยะเรือน) หมู่ 5 ต.แม่พริก ออกจากตำแหน่ง 
501 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางสุพัตรา ตันสา) หมู่ที่ 7 ต.พระบาทวังตวง ออกจากตำแหน่ง 
502 ให็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางอำวย ปาละปิน) หมู่ที่ 4 ต.แม่ปุ 
503 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
504 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
505 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ต.แม่พริก 
506 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (นางจันทร์หอม ลางน้อย) เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 
507 แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน (นายสุทัศน์ สุยะเรือน) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การจัดหาพัสดุ 
2การให้บริการประชาชน 
3การให้บริการประชาชน1 
4ผลการพิจาณาจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน......