โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
  • ประกาศกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  • ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ประกาศอำเภอแม่พริก
  • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลการพิจารณาอนุญาตอาวุธปืน
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -