ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(10 ราย)
4 (40%) 5 (50%) 1 (10%)
พ.ศ. 2562
(3 ราย)
1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)
พ.ศ. 2563
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)