ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
จำนวนผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด