ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความองค์ความรู้ ระบบอุปถัมภ์กับการคอรัปชั่นในสังคมไทย
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนจะทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย เราก็ควรจะต้องรู้ถึงความหมายของคำๆ นี้เสียก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าความหมายของคำดังกล่าวต้องการสื่ออะไรกันแน่ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน นั่นคือ ‘corruption’ ซึ่งก็มีความหมายหลายคำ เช่น ‘การทุจริต’ หรือ ‘การฉ้อราษฎร์บังหลวง’ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หลายคนก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า ‘การคอร์รัปชั่น’ อ่านต่อ ...
อะไร?....คือผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests: COI) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารภาครัฐ ทำให้เกิดการประพฤติมิชอบอย่างรุนแรงขึ้น อาจเรียกได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ อ่านต่อ ...
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
บัญชีรายชื่ผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด