ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการข้อมูลข่่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอให้แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเคร่งครัด อ่านเพิ่มเติม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด