ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่สถานศึกษา โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๕๐ คน
... อ่านทั้งหมด