ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนที่รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาลตำบลแม่แจ่มตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2566
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
บริการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนใช้คิวอาร์โค้ดคำร้องต่างๆ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
รายงานผลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด