ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540 (ชม0023.4/35175)
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
การให้ความรู้และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
รมควบคุมโรค แนะแนวทางปฏิบัติ 10 ข้อ “ทำ ทัน ที เมื่อกลับถึงบ้าน” ป้องกันโรค
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษา New normal (ชม0023.6/699)
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด