ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และช่องทางไลน์ (Line)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ปลัดอบต.กำแพงดิน ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาอบต.กำแพงดิน ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ในวันที่11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กำแพงดิน
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี2562
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปีจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตค. 60 ถึง 30 กย. 61
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด