ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาารจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดจอก เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ไ้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ตามสำเนาประกาศแผนการดำเนินงาน และสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจอก หรือที่ http://www.kudjok.go.th เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โครงการออกประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระหว่าง วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 โดยได้ประประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ว่า ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษี และฐานการชำระภาษี ว่ามีกี่ประเภท ฯ และ แจ้งขั้นตอนการลงสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารที่จะต้องเตรียมไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด