ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ การกำหนดโครงงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
จกรรมแสดงเจตจำนงค์ ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zoro Tolerance)
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zoro Tolerance) พร้อมกับ โครงการให้ความรู้ทางการกฎหมายเเก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยงานนิติการ สำนักปลัด อบต.กุดจอก ดำเนินกิจกรรม โครงการฯ ซึ่งมีประชาชน ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมอบรมด้านกฏหมาย ร่วมกิจกรรมครี้งนี้ ด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เชื่อมโยง ...
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง การจำหน่ายส
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัด จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในทางหรือที่สาธารณะ พ.ศ. 2564ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางบ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบและมีส่วนได้เสียต่อวิถีชีวิต ของประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารรา ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด