ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในการซักซ้อมตามแผนเผชิญเหตุ กรณีวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ยิง บุคคลคลุ้มคลั่ง และวิธีการเอาตัวรอดจากติดรถยนต์ (25/10/2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และช่องทางไลน์ (Line) (24/04/2562)
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี2562 (16/01/2562)
ปลัดอบต.กำแพงดิน ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาอบต.กำแพงดิน ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ในวันที่11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กำแพงดิน (16/01/2562)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (26/11/2561)
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปีจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน) (26/11/2561)
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปีจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน) (26/11/2561)
สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตค. 60 ถึง 30 กย. 61 (26/11/2561)
โครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ2560 (25/06/2561)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ (25/06/2561)