ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (25/10/2564)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (27/09/2564)
ประกาศ การกำหนดโครงงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก (25/06/2564)
จกรรมแสดงเจตจำนงค์ ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zoro Tolerance) (30/03/2564)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง การจำหน่ายส (28/01/2564)
ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (28/09/2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (18/10/2562)
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (09/10/2562)
โครงการออกประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (23/08/2562)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (10/06/2562)