กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 (18/07/2560)
กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ2559 (18/07/2560)
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 (18/07/2560)
กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2556 (18/07/2560)
กฎกระทรวง ฉ.61(2555) ออกตามความ พรบ.ขนส่ง พ.ศ.2522 (18/07/2560)
กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ฉ.4 พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกายผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับฯ รถยนต์บริการ จยย.สาธารณ (18/07/2560)
กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) ปี 2555 (18/07/2560)
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ.2554 (18/07/2560)
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 (18/07/2560)
กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554 (18/07/2560)