กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน (19/11/2561)
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (19/11/2561)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/11/2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/11/2561)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (30/10/2561)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (09/06/2560)
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (09/06/2560)
แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขครั้ง 2) (09/06/2560)
แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1 ) (09/06/2560)