สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เมษายน -มิถุนายน 2564) (29/07/2564)
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (05/07/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (05/07/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (05/07/2564)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. สค. 59 (25/12/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน กันยายน 59 (25/12/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (25/12/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน มกราคม 2560 (25/12/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน มีนาคม 2560 (25/12/2560)
ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ส.ค. 60 (25/12/2560)