มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติ ครม. (24/04/2561)
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (17/07/2560)
ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ (30/06/2560)
มติมหาเถรสมาคม (05/06/2560)