คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23/09/2564)
คู่มือการให้บริการ การขอรับการประเมินภายนอกช่วง COVID-19 กับ สมศ. (23/09/2564)
คู่มือการให้บริการ การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก (19/01/2564)
คู่มือการให้บริการ การสำเนารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (19/01/2564)
คู่มือเรื่องร้องเรียน รับสินบนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สมศ. (19/01/2564)
คู่มือการจัดซื้อจ้าง สมศ. (09/04/2563)
คู่มือสำหรับประชาชน (27/12/2562)
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (06/06/2562)
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ (06/06/2562)
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (06/06/2562)