แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 (28/04/2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (28/04/2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22/04/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (18/04/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (18/04/2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564) (18/01/2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21/12/2564)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/12/2564)
ประกาศ (04/11/2564)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (15/10/2564)