แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติการส่วนที่ 4 (26/11/2561)
แผนปฏิบัติการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (26/11/2561)
แผนปฏิบัติการฯ ปี 2562 ส่วนที่ 3 (26/11/2561)
แผนปฏิบัติการฯ ส่วนที่ 4 (26/11/2561)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (23/02/2561)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 (05/02/2561)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (20/06/2560)
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ๔ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) (08/06/2560)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (05/06/2560)