6.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (25/05/2563)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15/04/2563)
ประกาศ อบต.กำแพงดิน เรื่อง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (20/12/2561)
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ประจำปี2561 (20/12/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน เรื่อง มาตรการป้องกันยับยั้งการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20/12/2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20/12/2561)
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปีจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน) (20/12/2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26/11/2561)
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน (28/11/2560)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (28/11/2560)