4.แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ผด.2) (ผด.5) (25/12/2560)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28/11/2560)