- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (05/07/2564)
แผนอัตรากำลังสามปี พส.2564-2566 (05/07/2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (25/05/2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (15/04/2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (15/04/2563)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15/04/2563)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15/04/2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565ป เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (15/04/2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (14/02/2563)
ประกาศ อบต.กำแพงดิน เรื่อง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (20/12/2561)