นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2564 (ประเมินผลครึ่งแผน พ.ศ. 2559 - 2561) (06/03/2562)
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2560) (01/09/2560)
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 (19/07/2560)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 (19/07/2560)