ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนหนังสือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ กอ (ว) ๑/๒๕๕๔ กรณีผลประเมินการปฏิบัติงานของนางสาวสิรินงนุช สุจรรยา (24/12/2564)
คำสั่งสำนักงานรับรองรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 39/2564 เรื่อง ภาคทัณฑ์ (27/09/2564)
เพิกถอนคำสั่ง สมศ ที่ 10-2553 กรณีแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (27/09/2564)
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 4/2564 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง (22/04/2564)
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 41/2563 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง (19/01/2564)
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 42/2563 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง (19/01/2564)
คำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 43/2563 เรื่อง พักการใช้หนังสือรับรอง (19/01/2564)
สสส (19/01/2564)
คำสั่ง สมศ. ที่ 17/2562 เรื่อง งดโทษและว่ากล่าวตักเตือน (06/01/2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน (27/12/2562)