สัญญาอื่นๆ
สัญญาเลขที่ภอก. 2564/1 ซื้อขายหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/11 จ้างการบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/9 จ้างการบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/8 จ้างการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/6 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/5 จ้างจัดทำเงินเดือนบุคลากร สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/4 จ้างการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2564/3 จ้างการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภอก. 2564/2 ให้และใช้บริการเพื่อเก็บและบริหารเอกสาร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภอก. 2564/1 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่สนย. 2563/71 จ้างโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ (New Normal Education) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/70 จ้างโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลการประเมิน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/66 จ้างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานและการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/56 จ้างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบ AQA สนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/49 จ้างดำเนินโครงการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการประชุมของสำนักงาน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/48 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/47 จ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมิน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/44 จ้างการบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภวจ. 2563/43 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/42 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภสส. 2563/36 จ้างการให้บริการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล สมศ. ผ่านสื่อออนไลน์ (Line official) และ Facebook Page สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภสส. 2563/33 จ้างประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ (PR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภสส. 2563/32 จ้างผลิตจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภสส. 2563/30 จ้างบริการระบบกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภอก. 2563/29 ดูดฝุ่น ซักพรม และขัดกระเบื้องยาง ชั้น 19, 24 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภอก. 2563/27 จ้างบริการจัดอาหารประชุม วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/26 จ้างโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/25 จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/23 จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/20 จ้างการบำรุงรักษาระบบ Proxy Server สำหรับบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/19 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/18 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/17 จัดซื้อจัดจ้างประกันการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/16 จ้างบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/14 จ้างการให้บริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ภทส. 2563/13 จ้างบริการบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/12 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/11 จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (ECONS) สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/10 เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/9 จ้างการบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/8 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/7 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก. 2563/6 จ้างจัดทำเงินเดือนบุคลากร สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส. 2563/4 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก. 2563/5 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก. 2563/3 จ้างพนักงานรับ - ส่งเอกสาร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก. 2563/2 ให้และใช้บริการเพื่อเก็บและบริหารเอกสาร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก. 2563/1 จ้างทำความสะอาด วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภสส.2562/29 จ้างโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการใช้อบรมพัฒนา ผู้ประเมินภายนอก วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/35 จ้างการบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภสส.2562/32 จ้างบริการระบบฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/25 จ้างผลิตจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก.2562/2 ให้และใช้บริการเพื่อเก็บและบริหารเอกสาร วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก.2562/21 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ญญาเลขที่ ภอก.2562/3 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก.2562/17 จ้างทำความสะอาด วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/15 จ้างให้บริการบำรงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (ECON) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/11 จ้างบริการบำรุงและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายระบบ AQA วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/16 จ้างบริการบำรุงรักษาสัญญาณความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ญญาเลขที่ ภทส.2562/14 เช่าสัญญาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก.2562/5 จ้างบริษัทจัดทำเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/7 จ้างการบำรุงรักษาระบบ Proxy Server ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/13 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก.2562/4 สัญญาจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภอก.2562/1 ซื้อขายหนังสือพิมพ์ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ยี่ห้อ PaloAlto PA-3220 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ PYT-NS-001-2561 เช่าช่องลิฟต์ ชั้น 24 (นิติบุคคล อาคารชุดพญาไทพลาซ่า) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ ภทส.2562/19 จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาว่าจ้างรักษาความสะอาด วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าป้ายโฆษณา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าดาดฟ้า วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าช่องลิฟต์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตกแต่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ชั้น 19 ยูนิต H และ I วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ของ สมศ. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเว็บแอพพลิเคชันเว็ปไซต์สำนักงาน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (ECON) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD พร้อมติดตั้งระบบภาพ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสแกนรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์พัฒนาเด็กระยะที่ ๓-๕ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาให้และใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบ Automated QA วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาให้และใช้บริการเพื่อเก็บและบริหารเอกสาร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์สำนักงาน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริษัทจัดทำเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพนักงานรับ - ส่งเอกสาร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด