ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-Gp วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย ม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือยางทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด