ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ไม้สัก จำนวน 188 ท่อน) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ไม้สัก จำนวน 188 ท่อน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ แจ้ห่ม วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ แจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ งาว วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ งาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการ ของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก") วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584)) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ฯ) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจัดหาพนักงานขับรถฯ) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สขข.เถิน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)::วันที่ 25 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 21 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 21 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ ของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ ของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 :ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคาร Drive true For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคาร Drive true For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) ::วันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม) ::วันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว) ::วันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 :ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วแลและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วแลและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน) ::วันที่ 13 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 13 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 :เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ... เชื่อมโยง
:การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 :การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 :ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 6 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 6 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนสงจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประม วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนสงจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บษ จำนวน 15 รายการ) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บษ จำนวน 15 รายการ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 8 ของจังหวัดลำปาง หมวดอักษร กพ จำนวน 27 รายการ::วันที่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 8 ของจังหวัดลำปาง หมวดอักษร กพ จำนวน 27 รายการ::วันที่ 19 เมษายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2561):: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2561):: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ
:ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างจัดทำเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า(เนื้อผ้า Cotton 100%) พร้อมสกรีนตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 980 ตัว วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างจัดทำเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า(เนื้อผ้า Cotton 100%) พร้อมสกรีนตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 980 ตัว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ ๑๗ มกราคม 2561 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ ๑๗ มกราคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561):: วันที่ 18 ธันวาคม 2560 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561):: วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการการดำเนงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการการดำเนงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 29 กันยายน 256 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 20 กันยายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561): วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 18 กันยายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ:: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ:: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อครุภัฎฑ์ จำนวน 11 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อครุภัฎฑ์ จำนวน 11 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ประจำ "ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ จังหวัดลำปาง":: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ประจำ "ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ จังหวัดลำปาง":: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... เชื่อมโยง
:ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 :ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขา - แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขา - แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561> ... เชื่อมโยง
:ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 :ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ( เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ทั้ง 3 แห่ง):: วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ( เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ทั้ง 3 แห่ง):: วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง :: วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง :: วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" :: วันที่ 10 มกราคม 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" :: วันที่ 10 มกราคม 2560 ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560):: วันที่ 10 มกราคม 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560):: วันที่ 10 มกราคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด