ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป / จ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กก่อ่นวัยเรียน และช่วยทำความสะอาดและดูแลรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด ) /ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) /ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ จัดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 /ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 7863 นครพนม หมายครูภัณฑ์ 0051-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราราจัดหาพัสดุ ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปีใหม่ ่ท่องเที่ยวไทยไปที่ไหนๆให้แยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน 1 โคงการ /ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) /ทำป้ายจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาบปีใหม่ ประจำปี 2562 / ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงกร / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นถ้ำเสือไปวัดป่าสามัคคีธรรม หมุ่ที่ 2 บ้านสำราญ / ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ / ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังวัดโพนสว่าง ) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม / ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 10 ไปหมู่ที่ 8 ) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม /ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ห้อยฮ่องฮอ )หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี /ถนนลูกรังสู่ที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ปรับปรุงถนดินบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ *********** โดยการตรวจเซ็คืซ่อมแซม Mainboard จำนวน 1 เครื่อง/ หมายเลขครุภัณฑ์ 428-46-003 โดยการตรวจเซ็ค ซ่อมแซมทางเดินการดาษ จำนวน 1 เครื่อง / จ้างตรวจเช็ค เครื่อวตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองช่าง ) / โดบวิธ๊เฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซต) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 1. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ตามสัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอรกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10310 แยกทางหลวงหมายเลข 212- บ้านดอนโมง หมู่ที่9 บ้านนาสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอรกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10310 แยกทางหลวงหมายเลข 212- บ้านดอนโมง หมู่ที่9 บ้านนาสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 10x16 เมตร พร้อมปูพื้นยางชนิดแผ่นต่อ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หมูที่ 11 (ค่างานส่วนที่1) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด