ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป / จ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กก่อ่นวัยเรียน และช่วยทำความสะอาดและดูแลรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด ) /ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) /ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ จัดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 /ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 7863 นครพนม หมายครูภัณฑ์ 0051-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด