ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจากระบบ GP วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉาพเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉาพเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉาพเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉาพเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพือ่ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยวังโพธิ์ตะวันตก ม.10 บ้านวังปลาทู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ด้านหน้าอาคารที่ทำการอบต.กำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุด้านหน้าอาคารที่ทำการอบต.กำแพงดิน โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน (วัสดุคงทน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ฃนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเรื่องยนต์ และอุปกรณ์ ประจำเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นคสล.ไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอสะพานพิพิธสามัคคีธรรม ถึงบ้านนายปรุง ม.6 บ้านคลองพันจอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคสล. ซอยวังโพธิ์ตะวันตก ม.1 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นคสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ] วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางขยายผิวจราจร ม.9 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าทอง-วังโป่ง หมู่ 12 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าแห-วังโป่ง หมู่ 7 บ้านท่าแห วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจอ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.๑ บ้านกำแพงดิน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ ม.6 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณี(เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำที่ทำการอบต.กำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และดูแลรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานทำความสะอาด อาคารที่ทำการอบต.กำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง สายหนองรี ม.12 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง-งิ้วงาม หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยส่งเสริม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหูช้างบริเวณทางลงหนองปลายไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
[ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายท่าทอง - วังโป่ง ม.12 บ้านท่าทอง ] วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายท่าแห - วังโป่ง ม. 7 บ้านท่าแห วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางคสล.ซอยเนินสำราญ ม.7 บ้านท่าแห วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ ม.4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการลงดินลูกรังสายวังโป่ง-งิ้วงาม ม.8 บ้านวังโป่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดิน-ลุกรัง โดยการปรัดเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 บ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยฌฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ประปา ม.๑ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปปช. (กล้องวงจรปิด) ของอบต.กำแพงดิน วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมอาคาร อบต.กำแพงดิน แบบปปช. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ราดยาง ม.12 แบบปปช. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางลาดยาง ม.7 แบบปปช. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางซ่อมถนน 3 เส้น วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) จำนวน 1 หลัง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการอบต.โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และดูแลรักษาความสะอาด โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยฌเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลา เพื่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสัการะเนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ประจำปีงบปรมาณ พ.ส.2561 โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประากศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น้ำดื่ม ขนาด 18 ลิตร จำนวน 180 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเสถียรพงค์การค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,340.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น้ำดื่ม ขนาด 18 ลิตร จำนวน 180 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเสถียรพงค์การค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,340.-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองอเนกยนต์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิน 38,900.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพิ่มทรัพย์ เซอร์วิสพิษณุโลก โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน 36,000.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ร้านไฟร์คอม พิจิตรโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,752.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา เพื่่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในว้น ปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา เพื่่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในว้น ปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเฉพาะเจาะจง พวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะเจาะจง เรือพลาสติก จำนวน 12 ลำ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นุชจงเจริญพลาสติก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน 50,076.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ครั้งที่ 2) จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิน 11,131.80.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยเฉพาะเจาะจง ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง เป็นเงินทั้งสิน 11,000.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) จำนวน 1 หลังโดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) จำนวน 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกู๊ดช็อป โดย นายณัชพล สารผัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน 7,900.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยเฉพาะเจาะจง ถังดับเพลิงชนิดCO2 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.- วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยเฉพาะเจาะจง ถังดับเพลิงชนิดCO2 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยเฉพาะเจาะจง ถังดับเพลิงชนิดCO2 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.- ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด