กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมของสำนักงาน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาฯ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาฯ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๕ (เพิ่มเติม) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัยรุ่นที่ 3 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด