กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสภาพและความพร้อมของรถและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ2559 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2554 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เดินรถหมุนเวียน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมฯ แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ.2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมกำหนดการทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ.2555 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง พ.ศ.2554 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.2555 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊ส วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษของผู้ประจำรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2553 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.2555 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการขนส่งทงบก กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานขนส่งวัตถุอันตราย 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมกรมการขนส่งทางบก กำหนดความส่องสว่างของโคมไฟแสงพุ่งไกล และโคมไฟแสงพุ่งต่ำ ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ.2554 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) ปี 2555 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ฉ.4 พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกายผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับฯ รถยนต์บริการ จยย.สาธารณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง ฉ.61(2555) ออกตามความ พรบ.ขนส่ง พ.ศ.2522 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2556 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด