กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด