สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (สขร.1) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 (แบบ สขร.1) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แบบ สขร.1 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด