สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เงินงบประมาณ) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เงินงบประมาณ) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 :รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เงินงบประมาณ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (เงินงบประมาณ) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เงินงบประมาณ) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
:รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 (เงินงบประมาณ) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 :รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 (เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เงินงบประมาณ) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เงินงบประมาณ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ก.ค. 60 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) มิ.ย. 60 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) พ.ค. 60 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ก.พ. 60 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ม.ค. 60 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ม.ค. 60 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธ.ค. 59 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ประเภทงานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ประเภทงานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลงานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลงานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง):: วันที่ 24 เมษายน 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง):: วันที่ 24 เมษายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด