มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติ ครม. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติมหาเถรสมาคม วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด