คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ... อ่านต่อ
คู่มือ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ... อ่านต่อ
รายงาน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560-2562 ... อ่านต่อ
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ
มาตรฐานการให้บริการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประชาชนด้านสาธารณูปโภค ... อ่านต่อ
คู่มือกำหนดมาตรฐาน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับเรื่องร้องเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับชำระภาษีป้าย วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขอรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด