คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือประชาชน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสำนักงานปลัด กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกประจําปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2562 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คู่มือขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด