คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการให้บริการ การขอรับการประเมินภายนอกช่วง COVID-19 กับ สมศ. วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คู่มือการให้บริการ การสำเนารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือการให้บริการ การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือเรื่องร้องเรียน รับสินบนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สมศ. วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน
คู่มือการจัดซื้อจ้าง สมศ. วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 คู่มือการจัดซื้อจ้าง สมศ. ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจอำนวยการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สมศ. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือผู้ประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554 - 2558) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษาฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือผู้ประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2554 - 2558) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไชเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือผ้ประะเมิน เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2554 - 2558) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอทำบัตรผู้ประเมินภายนอก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่เอกชน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด