คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับปรับปรุง ปี 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
คู่มือประชาชน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำสั่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ที่ 67/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด