แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 ... อ่านต่อ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ... เชื่อมโยง
ประกาศ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ่.ศ. 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ่.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไครมาส 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2563) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรือง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 81 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศรายงานแสดงการดำเนินงาน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานแสดงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ... อ่านต่อ
งบแสดงฐานการเงิน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ... อ่านต่อ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ) ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) กำหนดขยายระยะเวลาการขายเอกสารประมูล และกำหนดยื่นของประมูลราคา ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
รายงานรายจ่าย วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (m62020021934) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
แผนพัฒนา 4 ปี วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2561-2564 ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ... อ่านต่อ
รายงานผลการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ... อ่านต่อ
ประกาศและประเมินผลแผนพัฒนา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปี 2561 รอบเมษายน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ่.ศ. 2562 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ่.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ... อ่านต่อ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อรถบรรทุก) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
รายละเอียด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
รายละเอียด วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นทีี่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 359.70 ตารางเมตร ) ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตราแบบแปปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ต.ช.ด. ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 184.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ้ม ไป หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศูนย์วัฒธรรมไทแสก ) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.29 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังรอบลานคอนกรีตกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้า รพ.สต. อาจสามารถ ) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิดจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 22.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 124.76 ตารางเมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อนและลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอมกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร) พร้อมทำรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40X0.40 เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอู่อาบิ้ง) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ) ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
แผน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
แบบรายงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอรกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10310 แยกทางหลวงหมายเลข 212- บ้านดอนโมง หมู่ที่9 บ้านนาสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนิน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10301 แยกทางหลวงหมายเลข 212- บ้านดอนโมง หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ตาราง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วตำบลอาจสามารถ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หลังวัดจอมพล หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง (โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน ไปรีสอร์ท ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง (โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ไป หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ้ม ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง (โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รื้อถนนคอนกรีตริมโขง ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง (โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง ( โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หลังวัดนาสมดี ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง (โครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ทางไปป่าช้า ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง ( โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้าน ถ้ำเสื้อ ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ) ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุปราคากลาง ( โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ) ... อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก้ไข เพิ่มเติม สำนักงานปลัด วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๒๑,๕๘๓ กล่องเล็ก วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขครั้งที่ 2 ) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1 ) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ 3 บ้านสำราญ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ราคากลาง โครงการก่อสร้าง 12 โครง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรารากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รื้อถนนคอนกรีตริมโขง) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สวนยางครูนวน) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทำที่ล้างหน้า - แปรงพันเด็ก ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำเสาธงชาติ) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน (ป่าช้า)) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายจิตร)) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ไปหมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม)) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ป่าช้า)) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 กรุณาคลิ๊กลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด   -  ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -  คำแถลงงบประมาณ -  คำแถลงรายรับ -  คำแถลงรายจ่าย -  บันทึกหลักการและเหตุผล -  รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย -  ข้อบัญญัติ -  รายงานประมาณการรายรับ -  รายละเอียดประมาณการรายรับ -  รายงานประมาณการรายจ่าย -  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ***งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด****
สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร?องเรียน ร?องทุกข? ขององค?การบริหารส?วนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องการป้องกันการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นโยบายการกำกับดูแลองค์าการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ... อ่านต่อ
แผน  การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด