แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลกุดจอก วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด