แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลกุดจอก วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด