นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด