นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2564 (ประเมินผลครึ่งแผน พ.ศ. 2559 - 2561) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2564 (ประเมินผลครึ่งแผน พ.ศ. 2559 - 2561) ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2560) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด